سیمین بهبهانی و سپهر رنگین کمانی اش

فرزانه ميلانی

در تاریخ کهن ادبيات فارسي شاید هيچ شاعري چون سیمین بهبهانی مورد تمجید شاعران همروزگارش نبوده است؛ نه تنها برای نوآوری هایش در غزل بلکه به خاطر عشق اش به آزادی و عدالت و احترامش به حرمت و شأن انسان. 1

معنای معنا؛ تحلیل شعری از سیمین بهبهانی

رضا قنّادان

هدف این نوشته تلاش برای دست یافتن بر نوعی «معنا» در پیوند با شعر «چراغ. . .کتاب» سیمین بهبهانی است. با توّجه به گرایش¬ها و چشم¬اندازهای گوناگون حاکم برتئوری ادبی، بی شک انتظار از تحلیل¬گر یک اثر هنری این است که پیش از هر چیز روشن سازد از چه زاویه¬ء دیدی قرار است به بررسیِ موضوع مورد بحث خود بپردازد. در پاسخ به این انتظار است که لازم می¬آید بحث را با سخن کوتاهی پیرامون این پُرسش آغاز کنیم.

سهم ادبيات، سهم فرهنگ ملی

جواد مجابی

‌شاعراني هستند که در ادبيات سهمي سترگ دارند، با خلق آثار بديع خود به غناي زبان، وسعت تخيل و پرواز آن، به ثبت مفاهيم و مضمون هاي نوآورانه مي‌کوشند. آنان کاشف مناطق ناشناخته جغرافياي ذهن آدمي اند که درآن آب و خاک، همه چيز پر از تازگي و طراوت و شگفتي است. سيّاحاني که به تماشاي اين جهانِ نويافته مي روند براي لحظاتي فراموش مي کنند که پيش از اين، در روابط مسلّط اين زمانه و اين دنياي زشتکار فرومانده و در شبکه بيم ها و شادي هاي مجازي اش سرگردان شده بودند. شعر گاهي چنان سرشار از حقايق انساني است که جهان واقعي پيرامون، در مقايسه با آن مجازي و مستعار به نظر مي آيد. تاريخ ادبيات کشورها و دنيا، نام اين شاعران را به ياد مي سپارد که لذت خواندن ادبيات را، براي مخاطبان بي شمار هر عصر، تدارک کرده اند.

سيمين، تمثالگر روزگار ما

احمد کريمی حکاک

من براين نظرم که با انتشار مجموعۀ «خطي زسرعت و از آتش» فصل جديدي در شعر سيمين بهبهاني آغاز شد، و از آن روز تاکنون شعر او، اي بسا در پاسخ به رويدادهاي سترگي که بن مایۀ اشعار آن مجموعه شده بود، چندان رو به اعتلا رفته است که در شعر کمتر شاعري سراغ مي توان کرد. و امروز اين شعر تمثالي شده است يگانه از روزگار ما.