مجموعه‌ای از کتابهای فارسی، انگلیسی‌ و دوزبانهٔ سیمین بهبهانی‌ در این صفحه ارائه شده است. لطفا برای اطلاعات بیشتر روی عنوان آن کتاب کلیک نمائید.

My-Country-Persian-Cover-Thumbnailدوباره میسازمت، وطن

عنوان انگلیسی: My Country, I Shall Build You Again
تدوین: Michael Beard
مترجم: سارا خلیلی
تعداد صفحات: ۲۵۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۹
ناشر: انتشارات سخن
زبان: دوزبانه
ISBN: 978-9643723798

Collected-Poems-Cover-Persian-Thumbnailمجموعهٔ اشعار

عنوان انگلیسی: Collected Poems
تعداد صفحات: ۱۱۹۸
تاریخ انتشار: ۲۰۰۹
ناشر: انتشارات نگاه
زبان: فارسی
ISBN: 978-9643511210

Tazetarinha-Cover-Thumbnailتازه ترین ها

عنوان انگلیسی: The Latest
تعداد صفحات: ۲۲۰
تاریخ انتشار: ۲۰۰۸
ناشر: شرکت کتاب
زبان: فارسی
ISBN: 978-1595841612

خرید از طریق شرکت کتاب

ey-diyare-rowshanam

ای دیار روشنم

عنوان انگلیسی: ‪Ey Diyare Rowshanam
تاریخ انتشار: ۲۰۰۶
تعداد صفحات: ۸۶
ناشر: شرکت کتاب
زبان: فارسی
ISBN: 1-59584-089-3

خرید از طریق شرکت کتاب

Kojast Fekre Hakimi Cover

کجاست فکر حکيمی؟

عنوان انگلیسی: ‪Kojast Fekre Hakimi?
تاریخ انتشار: ۲۰۰۳
تعداد صفحات: ۵۹
ناشر: شرکت کتاب
زبان: فارسی
ISBN: 1-883819-93-8

خرید از طریق شرکت کتاب

Maybe-Its-the-Messiah-Cover-Thumbnailشاید که‌ مسیح است: گزیده اشعار

عنوان انگلیسی: Maybe It's the Messiah: Selected Poems
مترجم: اسماعیل سلامی‌
تعداد صفحات: ۱۴۹
تاریخ انتشار: ۲۰۰۴
ناشر: انتشارات زبانكده
زبان: دوزبانه
ISBN: 978-9646117433

Key-and-Dagger-Cover-Thumbnailکلید‌ و‌ خنجر

عنوان انگلیسی: Key and Dagger
تاریخ انتشار: ۲۰۰۰

For-instance-Cover-Thumbnailیکی‌ مثلا این که…

عنوان انگلیسی: ...For Instance
تاریخ انتشار: ۲۰۰۰


Remembering-Some-People-Cover-Thumbnailیاد بعضی‌ نفرات

عنوان انگلیسی: Remembering Some People
تعداد صفحات: ۸۲۴
تاریخ انتشار: ۱۹۹۹
ناشر: انتشارات نگاه
زبان: فارسی
ISBN: 978-9643514501

Cup-of-Sin-Cover-ThumbnailA Cup of Sin - Selected Poems

مترجمین: فرزانه میلانی و کاوه صفا
تعداد صفحات: ۱۸۲
تاریخ انتشار: ۱۹۹۸
ناشر: Syracuse University Press
زبان: انگلیسی
ISBN: 978-0815605546

Footprint-to-Freedom-Cover-Thumbnailجای پا تا آزادی

عنوان انگلیسی: Footprints to Freedom
تاریخ انتشار: ۱۹۹۸


با قلب خود چه خریدم؟What-Did-I-Buy-With-My-Heart

عنوان انگلیسی: ?What Did I Buy With my Heart
تاریخ انتشار: ۱۹۹۶
تعداد صفحات: ۲۷۱
ناشر: شرکت کتاب
زبان: فارسی
ISBN: 1-883819-13-xp

خرید از طریق شرکت کتاب

 

Negareye-Golgoon-Cover-Thumbnailنگارهٔ گلگون

عنوان انگلیسی: Rose-colored Pictures / Designs
تعداد صفحات: ۲۳۰
تاریخ انتشار: ۱۹۹۸
ناشر: شرکت کتاب
زبان: فارسی
ISBN: 978-1883819200

خرید از طریق شرکت کتاب

Daricheh-Azadi-Coverیک دریچه آزادی

عنوان انگلیسی: A Window to Freedom
تاریخ انتشار: ۱۹۹۵


عاشقتر از همیشه بخوانSing more lovingly than ever cover

عنوان انگلیسی: Sing More Lovingly than Ever
تاریخ انتشار: ۱۹۹۴
زبان: فارسی

Gypsy-and-Letter-and-Love-Cover-Thumbnailکولی و نامه و عشق

عنوان انگلیسی: Gypsy and Letter and Love
تاریخ انتشار: ۱۹۹۴
ناشر: چشمه
تعداد صفحات: ۱۹۶
زبان: فارسی

That man, my companion book coverآن مرد، مردهمراهم

عنوان انگلیسی: That Man, My Companion Along the Way
تاریخ انتشار: ۱۹۹۰
ناشر: انتشارات زوار
تعداد صفحات: ۸۰
زبان: فارسی

Kaghazin-Jameh-Coverکاعذین جامه

عنوان انگلیسی: Paper-thin Vestment
تاریخ انتشار: ۱۹۸۹


Arzhan Plain book coverدشت ارژن

عنوان انگلیسی: Arzhan Plain
تاریخ انتشار: ۱۹۸۳
ناشر: انتشارات زوار
تعداد صفحات: ۱۶۶
زبان: فارسی

خطی ز سرعت و از آتشLine-of-Speed-and-Fire-cover-Thumb

عنوان انگلیسی: A Line of Speed and Fire
تاریخ انتشار: ۱۹۸۰
ناشر: انتشارات زوار
تعداد صفحات: ۱۴۲
زبان: فارسی

Cover Not Availableرستاخیز

عنوان انگلیسی: Resurrection
تاریخ انتشار: ۱۹۷۱ 


مرمرMarble Book Cover

عنوان انگلیسی: Marble
تاریخ انتشار: ۱۹۶۱
ناشر: انتشارات زوار
تعداد صفحات: ۱۷۶
زبان: فارسی

Chandelier-Cover-Thumbnailچلچراغ

عنوان انگلیسی: Chandelier / Lamp of many lights
تاریخ انتشار: ۱۹۵۵
ناشر: انتشارات زوار
تعداد صفحات: ۱۹۱
زبان: فارسی

جای پاFootprint-Cover-Thumbnail

عنوان انگلیسی: Footprint
تاریخ انتشار: ۱۹۵۴
ناشر: انتشارات زوار
تعداد صفحات: ۲۳۰
زبان: فارسی

سه تار شکستهCover Not Available

عنوان انگلیسیThe Broken Lute / The Broken Setar
تاریخ انتشار: ۱۹۵۱