جوایز

۲۰۱۱ - جایزه میراث بنیاد فرهنگ

۲۰۰۹ - ملک الشعرا (mtvU)

۲۰۰۸ - جایزه بیتا - ادبیات و آزادی - دانشگاه استنفورد 

۲۰۰۸ - جایزه پژوهشگر برجسته -انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی 

۲۰۰۷ - برندهٔ  جایزهٔ  آزادی  بیان از اتحادیه نویسندگان نروژ

۲۰۰۶ - نامزد جایزهٔ  نوبل در فرهنگ ادبیات

۲۰۰۴ -  جایزه کتاب لطیفه یارشاطر

۱۹۹۹ - برندهٔ  مدال کارل عون اسیتزکی (Carl von Ossietzky)

۱۹۹۸ - دریافت کننده جایزه Human Rights Watch/Hellman-Hammet

۱۹۹۷ - نامزد  جایزهٔ  نوبل  در فرهنگ ادبیات